Lokalkrafta - vårt nye varemerke

FB-vennestraum-1.png

Strømvenn ordningen blir viktig i satsingen på lokale helter

Den 22. mai så Lokalkrafta dagens lys. Lokalkrafta er ett samarbeid om felles markedsføring av kraftsalg fra Hardanger Energi, Kvinnherad Energi og Odda Energi, lokalisert i Hardanger og Sunnhordland.

  • Vi er glad for å kunne samarbeide om felles markedsføring i vårt lokalområde.
  • Vi gjør dette for å møte konkurransen fra større nasjonale selskap.
  • Vi tror at det er mulig å beholde lokale kraftsalgsvirksomheter i distriktet når e-verk nå må skille ut denne delen av virksomheten i eget selskap.
  • Samarbeidet vårt er basert på at vi gjennom felles markedsføring og merkevarebygging kan fortsette å tilby våre kunder konkurransedyktige vilkår på kraft, og samtidig sikre at det blir lagt igjen midler i lokalsamfunnet.
  • Vi ønsker å tilby dagens kunder konkurransedyktige vilkår for kraftkjøp, samtidig som vi også tror at nye kunder tilknytt vårt geografiske område ser fordelen av å ha ett kundeforhold til oss. Å samarbeide om markedsføring og merkevarebygging er starten på ett samarbeid som på sikt kan bli tettere og mer integrert.
  • Vi tror også at andre e-verk som skiller ut sin kraftsalgsvirksomhet vil se det som interessant å samarbeide om markedsføring og merkvarebygging.

Som følgje av lovendring må alle vertikalintegrerte e-verk skille ut den delen av virksomheten som er monopol (nettvirksomhet) i eget selskap innen utgangen av 2020. Odda Energi, Kvinnherad Energi og Hardanger Energi har konkludert med at hvert av selskapene vanskelig kan oppnå bærekraftig lønnsomhet for sine respektive kraftsalgsvirksomheter når en står alene, og har derfor etablert et samarbeid/allianse der en deltar i samme markedsføringsplattform under merkevaren Lokalkrafta. Samarbeidet er pr. i dag organisert slik at hvert av selskapene viderefører hver sine selskap, men bruker felles merkevare, profileringsprofil og hoved markedsføringskanal (Hjemmeside Lokalkrafta.no).

Pr. mai 2018 er det tre aktive samarbeidspartnere i alliansen. Med en total kundebase på vel 17.000 har alle selskapene en kundeandel i sitt geografiske område på mer enn 80 %. Det er svært bra og viser at kundene ønsker å bruke den lokale kraftleverandøren.

Selskapene i alliansen ønsker primært å oppnå samarbeidsfordeler i det videre markedsføringsarbeidet ovenfor eksisterende og nye kunder. Alliansen ønsker å knyte til seg partnere som har lik profil og struktur som dagens deltakere, typisk mindre leverandører av kraft til sluttbrukere, med sterk og lojal kundebase i eget geografisk område. I senere faser kan en se for seg å samarbeide tettere. Dette kan bidra til vekst og sterkere satsing mot nye og større kundegrupper.

Etablering av merkevara Lokalkrafta, sammen med strømvenn, er bærende i arbeidet med å profilere selskapene i alliansen. Å kjøpe kraft hos oss er med på å støtte opp under lokal verdiskapning, sikre lokale arbeidsplasser og styre midler til lokale lag og foreninger. Vi vil tilby alle kunder muligheten til å gi et bidrag til lokale lag og foreninger gjennom strømvennordningen. Kunden kan velge en Vennestrøm-avtale gjennom oss, og sammen med kunden støtter vi den klubben eller organisasjon som kunden velger som strømvenn. Sjekk ut strømvenn ordningen her https://www.lokalkrafta.no/vennestraum