Innkjøpspris

Info til våre standard variabel kunder og spot med påslag kunder

Odda energi vil fra 1.oktober 2018 innføre vår nye strømavtale Innkjøpspris til alle våre husholdning og fritids kunder! Denne avtalen erstatter tidligere avtaler som standard variabel og spotpris med påslag.

Innkjøpspris er en oversiktlig og enkel avtale som løpende følger markedsprisen på strøm og elsertifikater. Historisk sett er Innkjøpspris over tid den rimeligste strømavtalen. Odda Energi kjøper strømmen vi leverer til deg på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisene på Nord Pool varierer time for time og veid gjennomsnitt av månedspris på Nord Pool utgjør sammen med innkjøpskostnader Innkjøpspris. Ved å innføre et felles produkt for alle våre husholdning og fritidskunder er målet vårt å tilby konkurransedyktige priser på strøm!

Innkjøpsprisen er vår kostnad for kjøp av kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot ved et forbruksveid gjennomsnitt måned for måned.  Du betaler ett påslag på 6,6 øre / kWh som inkluderer mva og lovpålagte elsertifikater. Påslaget fastsettes hver måned. I tillegg betaler du ett fast månedlig beløp på 39,- inklusiv mva.

Du som kunde vil fortsatt få månedlig faktura der du betaler etterskuddsvis for forbruket siste måned. Betalingsvilkår er uendret. Du har ingen bindingstid utover 14 dagers oppsigelsesfrist.

Lokalkrafta - vårt nye varemerke

FB-vennestraum-1.png

Strømvenn ordningen blir viktig i satsingen på lokale helter

Den 22. mai så Lokalkrafta dagens lys. Lokalkrafta er ett samarbeid om felles markedsføring av kraftsalg fra Hardanger Energi, Kvinnherad Energi og Odda Energi, lokalisert i Hardanger og Sunnhordland.

  • Vi er glad for å kunne samarbeide om felles markedsføring i vårt lokalområde.
  • Vi gjør dette for å møte konkurransen fra større nasjonale selskap.
  • Vi tror at det er mulig å beholde lokale kraftsalgsvirksomheter i distriktet når e-verk nå må skille ut denne delen av virksomheten i eget selskap.
  • Samarbeidet vårt er basert på at vi gjennom felles markedsføring og merkevarebygging kan fortsette å tilby våre kunder konkurransedyktige vilkår på kraft, og samtidig sikre at det blir lagt igjen midler i lokalsamfunnet.
  • Vi ønsker å tilby dagens kunder konkurransedyktige vilkår for kraftkjøp, samtidig som vi også tror at nye kunder tilknytt vårt geografiske område ser fordelen av å ha ett kundeforhold til oss. Å samarbeide om markedsføring og merkevarebygging er starten på ett samarbeid som på sikt kan bli tettere og mer integrert.
  • Vi tror også at andre e-verk som skiller ut sin kraftsalgsvirksomhet vil se det som interessant å samarbeide om markedsføring og merkvarebygging.

Som følgje av lovendring må alle vertikalintegrerte e-verk skille ut den delen av virksomheten som er monopol (nettvirksomhet) i eget selskap innen utgangen av 2020. Odda Energi, Kvinnherad Energi og Hardanger Energi har konkludert med at hvert av selskapene vanskelig kan oppnå bærekraftig lønnsomhet for sine respektive kraftsalgsvirksomheter når en står alene, og har derfor etablert et samarbeid/allianse der en deltar i samme markedsføringsplattform under merkevaren Lokalkrafta. Samarbeidet er pr. i dag organisert slik at hvert av selskapene viderefører hver sine selskap, men bruker felles merkevare, profileringsprofil og hoved markedsføringskanal (Hjemmeside Lokalkrafta.no).

Pr. mai 2018 er det tre aktive samarbeidspartnere i alliansen. Med en total kundebase på vel 17.000 har alle selskapene en kundeandel i sitt geografiske område på mer enn 80 %. Det er svært bra og viser at kundene ønsker å bruke den lokale kraftleverandøren.

Selskapene i alliansen ønsker primært å oppnå samarbeidsfordeler i det videre markedsføringsarbeidet ovenfor eksisterende og nye kunder. Alliansen ønsker å knyte til seg partnere som har lik profil og struktur som dagens deltakere, typisk mindre leverandører av kraft til sluttbrukere, med sterk og lojal kundebase i eget geografisk område. I senere faser kan en se for seg å samarbeide tettere. Dette kan bidra til vekst og sterkere satsing mot nye og større kundegrupper.

Etablering av merkevara Lokalkrafta, sammen med strømvenn, er bærende i arbeidet med å profilere selskapene i alliansen. Å kjøpe kraft hos oss er med på å støtte opp under lokal verdiskapning, sikre lokale arbeidsplasser og styre midler til lokale lag og foreninger. Vi vil tilby alle kunder muligheten til å gi et bidrag til lokale lag og foreninger gjennom strømvennordningen. Kunden kan velge en Vennestrøm-avtale gjennom oss, og sammen med kunden støtter vi den klubben eller organisasjon som kunden velger som strømvenn. Sjekk ut strømvenn ordningen her https://www.lokalkrafta.no/vennestraum

 

Odda Energi - igjen blant landets mest pålitelige nettselskap

odda energi 3 plass 2018-06-06_08-25-08.png

Også i 2017 kom vi i Odda Energi på 3. plass i NM i leveringspålitelighet.

Distriktsenergi har analysert leveringspåliteligheten blant 112 norske nettselskaper, og vi fikk samme, gode plassering som i 2016.

Dette er vi svært stolte av!

Målrettet fokus på forebyggende vedlikehold og målrettede reinvesteringer i nettet viser at Odda Energi er på rett veg i sitt arbeid for å gi sine kunder tilfredsstillende leveringspålitelighet og leveringskvalitet.

I analysen er det tatt med både planlagte og ikke planlagte avbrudd i strømleveringen samt korte og lange avbrudd. 

Les mer om analysen her. 

Nytt nummer av "Vår Energi" - digitalt magasin

Kundemagasinet Vår Energi fra ditt lokale energiselskap

Klikk her for å laste ned magasinet

Skaper store verdier for lokalsamfunnet

Ditt lokale energiselskap sørger for god og sikker strømforsyning. I tillegg bidrar selskapet med store verdier til lokalsamfunnet.

Kundemagasinet Vår Energi vil du finne i postkassen i uke 18. Der kan du lese at lokale energiverk i gjennomsnitt bidrar med 90 millioner kroner årlig til lokalsamfunnet, ifølge et nytt samfunnsregnskap. Sponsormidler til idrettslag og kulturforeninger, lokal sysselsetting, skatt og utbytte til eierkommuner, samt kjøp av varer og tjenester fra lokale underleverandører er noen eksempler på hvordan lokale energiverk tilfører lokalsamfunnet store verdier.

Videre kan du lese at Stortinget har bestemt seg for å skrote kravet om funksjonelt skille. Mange mener et slikt krav ville vært fordyrende, byråkratiserende og en direkte trussel mot små og mellomstore kraftselskaper landet over.

Ta deg også tid til å lese Vår Energis gode råd. Ble vinteren en dyr strømaffære? Det finnes en rekke tiltak du kan gjennomføre for å spare strøm neste gang vinteren setter inn. I magasinet finner du en oversikt over mulige energitiltak basert på hva slags type bolig du har.

Som vanlig utfordrer vi deg med både premiekryssord og premiekonkurranse. Premien er en DAB-radio.

Med vennlig hilsen

Odda Energi

Odda Energi - et av landets mest pålitelige nettselskap

DSC_0627.JPG

Distriktsenergi har anlysert leveringspåliteligheten blant 112 norske nettselskaper i 2016.

Odda Energi kom veldig bra ut!

Vår nettdivisjon kom på 3. plass blant de 112 nettselskapene, og det er vi veldig stolt over.

I analysen er det tatt med både planlagte og ikke planlagte avbrudd i strømleveringen samt korte og lange avbrudd. 

Les mer om analysen her.